نمونه تمرین ها

بازگشت به لیست تمرین ها
1. سه سال پیش خیلی برف آمد.
It snowed a lot three years ago.
مشاهده پاسخ
2. فردا تا ساعت 9:00 حدود ده ساعت است که دارم کار می کنم.
Until 9:00 tomorrow, I will have been working for about ten hours.
مشاهده پاسخ
3. تا دو ساعت دیگه به خانه رسیده ایم.
We will have arrived home by two hours later.
مشاهده پاسخ
4. قصد دارد در آینده دکتر شود.
She is going to be a doctor in the future.
مشاهده پاسخ
5. فردا وقتی با او روبرو بشوی, در حال خواندن روزنامه است.
When you encounter her tomorrow, she will be reading a newspaper.
مشاهده پاسخ
6. تا سال 2010 برای ده سال بود که با هم زندگی می کردند.
They had been living together for ten years by 2010.
مشاهده پاسخ
7. وقتی دیدمش, همه وظایفش را انجام داده بود.
When I saw him, he had done all of his duties.
مشاهده پاسخ
8. در این منطقه هر سال تابستان باران زیادی می باره.
It rains a lot in this region every summer.
مشاهده پاسخ
9. آن کشتی دو روز است که در حال سوختن است.
That ship has been burning for two days.
مشاهده پاسخ
10. همه دانش آموزان دارن سعی می کنن زبان انگلیسی رو خوب یاد بگیرن.
All of the students are trying to learn English well.
مشاهده پاسخ