نمونه تمرین ها

بازگشت به لیست تمرین ها
اگر در ديروز به آن مهمانى مي رفتم، خيلى خوش مي گذشت
If I had gone to that party yesterday, I would have had a lot of fun
مشاهده پاسخ
اگر هر روز ورزش كنى، سالم مى مانى
If you exercise every day, you will stay healthy
مشاهده پاسخ
اگر در یک کشور اروپایی زندگی می کردم، به یک دانشگاه بهتر می رفتم.
If I lived in a European country, I would go to a better university
مشاهده پاسخ
اگر با او روبرو بشوی، از او می خواهی برای تو چه کار کند؟
?What will you ask him to do for you if you encounter him
مشاهده پاسخ
اگر هفته گذشته آن کتاب را مطالعه می کردی، امتحانت را با موفقیت پشت سر می گذاشتی.
If you had studied that book last week, you would have passed your exam
مشاهده پاسخ
اگر اتومبیلت را تعمیر نکنی، نمی توانی به سفر بروی.
If you don't fix your car, you won't be able to go on a trip
مشاهده پاسخ
اگر خشکسالی ادامه پیدا کند، مشکل آب جدی تر می شود.
If the drought continues, the water problem will be more serious
مشاهده پاسخ
اگر دیروز هوا بهتر بود، به پارک می رفتیم.
If the weather had been better yesterday, we would have gone to the park
مشاهده پاسخ
اگر او را بهتر بشناسی، از او خوشت میاد.
If you know her better, you will like her
مشاهده پاسخ
اگر در کودکی انگلیسی را یاد می گرفتم، این کلاس را شروع نمی کردم.
If I had studied English in childhood, I wouldn't have started this class
مشاهده پاسخ