Classroom Language
مجموعه جمله ها و عبارات مورد نياز در كلاس (این تمرین ها را چندین بار تکرار کنید تا در انجام آنها سریع شوید)

لیست تمرین ها