نمونه تمرین ها

بازگشت به لیست تمرین ها
1. برای پنج روز است که در سفر هستیم.
We have been traveling for five days. We have been on a trip for five days.
مشاهده پاسخ
2. وقتی دیدمش داشت فکر می کرد.
When I saw her, she was thinking.
مشاهده پاسخ
3. ده سال پیش از کشورش مهاجرت کرد.
He emigrated from his country ten years ago.
مشاهده پاسخ
4. داره بارون میاد.
It's raining.
مشاهده پاسخ
5. او همیشه خوب درس می خونه.
She always studies well.
مشاهده پاسخ
6. دوستم رسیده.
My friend has arrived.
مشاهده پاسخ
7. سالهاست که در این روستا کشاورزی می کند.
He has been farming in this village for many years.
مشاهده پاسخ
8. داره باد می وزه.
The wind is blowing.
مشاهده پاسخ
9. در لحظه ای که او داشت لباس ها را می شست من داشتم پرده ها را اتو می کردم.
At the moment, she was doing the laundry, I was ironing the curtains.
مشاهده پاسخ
10. سال 1998 فارغ التحصیل شدم.
I graduated in 1998.
مشاهده پاسخ