نمونه تمرین ها

بازگشت به لیست تمرین ها
1. آن مجرم دیروز توسط پلیس در خیابان دیده شد.
That criminal was seen by the police on the street yesterday.
مشاهده پاسخ
2. من معمولا به آن مهمانی دعوت نمی شوم.
I'm not usually invited to that party.
مشاهده پاسخ
3. تا حالا چندین بار به آن مهمانی دعوت شده ام.
I have been invited to that party many times so far.
مشاهده پاسخ
4. یک سال است که این ساختمان در حال ساخته شدن است.
This building has been being built for one year.
مشاهده پاسخ
5. فردا ساعت 10:00 این کاردر حال انجام شدن است.
This will be being done at 10:00 tomorrow.
مشاهده پاسخ
6. وقتی دفتر را ترک کرد, همه کارها انجام شده بود.
When he left the office, everything had been done.
مشاهده پاسخ
7. تا دیروز,آن کتاب دو ماه بود که داشت توسط دوستم نوشته می شد.
That book had been being written by my friend for two months until yesterday.
مشاهده پاسخ
8. دیروز ساعت 9:00 اخبار در حال پخش شدن بود.
At 9:00 yesterday, the news was being shown.
مشاهده پاسخ
9. الان این اتاق توسط پدرم در حال رنگ شدن است.
This room is being painted by my father now.
مشاهده پاسخ
10. به او دستمزد بالایی پیشنهاد شده است.
He has been offered a high salary.
مشاهده پاسخ